Elektro revize

Nabízené druhy elektro revizí

  • Výchozí elektro revize nových staveb a bytů nebo staveb po rekonstrukci nutné pro kolaudační řízení a pro přihlášení k odběru elektřiny
  • Pravidelné a mimořádné revize elektroinstalací a elektrických strojů a zařízení, které podléhají zvláštním vyhláškám (intervaly pravidelných elektrorevizí jsou stanoveny na 6 měsíců až 5 let).
  • Revize hromosvodů i kompetních systémů ochrany před přepětím a bleskem (revize hromosvodů, zemničů a jímacích soustav)
  • Revize elektro spotřebičů v domácnostech a komerčních prostorách
  • Revize elektro nářadí - brusky, vrtačky, zbíječky, pily

Elektro revize jako povinnost

Proč je důležité vlastnit platné osvědčení o provedení elektro revize?

  • Absolvování elektro revize vyžadují zákony a vyhlášky (více zde)
  • Vlastnictví platné elektro revize vyžadují pojišťovny při plnění škodné události
  • Pravidelné provádění elektro revizí zajišťuje provozuschopnost strojů a bezpečnost práce s elektrickými zařízeními
  • Zajištění pravidelných elektro revizí snižuje riziko úrazu elektrickým proudem i riziko vzniku požáru na minimum

Pokud náš elektrotechnik objeví v průběhu revize nějakou závadu či nedostatek, který by bránil udělení revizního osvědčení, vyřeší tuto závadu většinou ihned na místě. Nic pak nebrání osvědčení o provedení elektro revize udělit.

Ke každé elektro revizi vypracujeme osvědčení o provedení revize včetně úplné a přehledné dokumentace. Vážíme si našich stálých klientů a proto sami evidujeme data provedení jednotlivých elektrorevizí a kontrolujeme, zda nějaké revizi nekončí platnost. Poté s dostatečným předstihem konce platnosti revize naše klienty informujeme o této skutečnosti.

Výchozí-elektro-revize

Výchozí elektro revize

S vývojem nových technologií se i dříve poměrně jednoduché bytové elektro revize stávají čím dál více komplikovanými. Již běžně se v domácnostech nachází solární systémy nebo tepelná čerpadla. Stále častějšími jsou i dálkově ovládané elektro prvky. Klasický případ je dálkový TV ovladač. Ten kromě TV nyní může ovládat také osvětlení, termostat nebo žaluzie. Všechny tyto moderní prvky kladou na elektro revize čím dál větší nároky. A kromě výchozí elektro revize samotné se zvyšují požadavky také na revizní dokumentaci a hlavně na elektro revizního technika samotného.

A stále více právnických subjektů také k novostavbám požadují provedení kvalitní a profesionální výchozí elektro revize. Proto nezanedbávejte výběr svého revizního technika. Vyberte si osvědčeného zkušeného profesionála! Provedení výchozí elektro revize se s Vaší novostavbou potáhne celou její existenci!

Elektro-revize-pravidelne

Pravidelné elektro revize

Každé elektro technické zařízení má svoji životnost. Délka životnosti zařízení je poměrně náhodná veličina. Proto je po celou dobu životnosti elektrozařízení důležitá nejen pravidelná údržba a inovace, ale také kontrola v podobě revize. Četnost předepsaných pravidelných revizních kontrol určuje výrobce. Výrobce stanovuje intervaly, ve kterých se pravidelné revize vykonávají, na základě platných norem a vyhlášek.

Organizace provozující zařízení (dále jen provozovatel) jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno.

Nevystavujte riziku sebe, své zaměstnance ani svou firemní kasu! Pravidelným vykonáváním elektro revize předejdete případným úrazům elektrickým proudem, ale také snížíte riziko vzniku požáru na minimum!

Elektro-revize-hromosvodu

Revize hromosvodů

Mnoho hromosvodů u rodinných domů, realizovaných před rokem 2000, bylo při výchozí elektro revizi posouzeno podle dnes již neplatné normy ČSN 34 1390. Tyto hromosvody často  neodpovídají dnešním požadavkům. Hromosvody zrevidované podle starších norem nesplňují bezpečností opatření a reálně hrozí případné poškození elektronických přístorjů v domácnosti, v horším případě lidská zdravotní újma způsobená elektrickým proudem.

Proto si nechte raději provézt elektro revizi hromosvodu, jestliže si nejste jisti stavem tohoto svého ochranného zařízení. Pokud máte svoji domácnost pojištěnu, ale váš hromosvod nebyl zkontrolován podle nejnovějších elektro revizních norem, může se stát, že případná škodná událost na vašem majetku způsobená bleskem nebude pojišťovnou vůbec uhrazena. Raději včas zrealizujte revizi Vašeho hromosvodu!


Revize elektro přístojů

Revize elektro spotřebičů

Jaké elektrické přístroje jsou předmětem kontrol a elektro revizí? Podle normy ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, podléhají nutnosti absolvovat elektro revizi všechny elektro spotřebiče, které se připojují k elektrickému napájení, jehož napětí je vyšší než bezpečné. Výjimkou jsou spotřebiče, které podléhají zvláštním normám – zvláštním normám podléhají například zdravotnická zařízení, svářečky a podobně.

Revize elektro spotřebičů se tak týkají například i rozdvojek, prodlužovaček, adaptérů, ale i samotných měřících přístrojů.

Jak často by se měly elektro kontroly a revize spotřebičů provádět? Podle normy ČSN 33 1600 ed. 2 je kontrola požadována vždy před výdejem a po vrácení spotřebiče (před začátkem a po skončení pracovní směny). Kontrolu přístroje provádí pracovník, který spotřebič ve své práci využíval. Revize spotřebičů se provádějí ve lhůtách 6 až 24 měsíců, v závislosti na druhu spotřebiče, způsobu a místu používání spotřebiče.

Revize elektro nářadí

Revize elektro nářadí

Podle platných norem podléhá elektro revizím každé nářadí, které je drženo v ruce a které je určené k vykonávaní mechanické činnosti. Revizní kontrola se skládá ze tří částí – prohlídky nářadí, měření a zkoušky chodu.

Během první části revize elektro nářadí, prohlídky nářadí, je zjišťován stav nářadí. Důraz kontroly je kladen především na izolace, která může při mechanickém používání elektro nářadí skutečně trpět. Narušená izolace se pak stává nebezpečnou především ve vlhkém a znečištěném prostředí.

Ve druhé části se provádějí normou předepsaná měření. Základním měřením je měření izolačního odporu, odporu ochranného vodiče u spotřebičů I. třídy.

Třetí část elektro revize se soustředí na samotný chod elektronářadí. Pečlivě se kontroluje, zda v okolí spojů nedochází k nadměrnému přehřívání nářadí. Dále se kontroluje plynulý chod elektro nářadí.

Pokud Vám záleží na zdraví Vašich zaměstnanců, nechte pravidelně své nářadí podrobit elektro revizi!