Legislativa


Vychozi-elektrorevize

Výchozí elektro revize

Podle normy ČSN 33 1500 je možné uvézt elektrické zařízení do provozu až po ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti výchozí revizí.

Elektrická zařízení, které nemohou být bez napětí po celou dobu rekonstrukce, lze během této rekonstrukce provozovat bez ověření výchozí elektro revizí. Výchozí revize se provádí až po dokončení všech prací na těch částech zařízení, na kterých byly práce provedeny.

Výchozí elektro revizi je možné provádět po částech. Na částech elektrického zařízení, které již byly ověřeny a mají platný doklad o provedení revize, se revize neprovádí.

U elektrických zařízení, která mění svoji polohu a změna této polohy může mít za následek změnu vlastností těchto zařízení, je nutné provézt alespoň jejich kontrolu. O této kontrole následně musí být vypracována dokumentace.

Elektrické zařízení, na kterém byla provedena oprava, jež může mít vliv na bezpečnost, může být uvedeno opět do provozu až po kontrolním prověření a vypracování záznamu o této kontrole.

Pravidelne-elektrorevize

Pravidelné elektro revize

Na provozovaných elektrických zařízeních musí být prováděny pravidelné elektro revize vždy nejpozději ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1500.

Na přenosových a distribučních soustavách se nemusí podle normy ČSN 33 33200 provádět pravidelné elektro revize, v případě, že tato zařízení mají zajišťovánu bezpečnost pravidelnými kontrolami a údržbou dle vlastního údržbového řádu.

V organizacích s vlastním údržbovým řádem je možné lhůty provádění pravidelných elektrických revizí prodloužit až na dvojnásobek. Výjimky jsou uvedeny v bodech 12 a 13 normy ČSN 33 1500.

Pravidelná revize se musí provézt nejpozději do konce roku, do kterého spadá konec stanovené lhůty od posledního provedení elektro revize. Pokud je lhůta stanovena na dobu kratší než 1 rok, toto pravidlo se na ní nevztahuje.

Stanovení lhůty provádění pravidelných elektro revizí se odvíjí od prostředí, v kterém je elektrické zařízení umístěno. Lhůta pro provádění revizí v bezpečném prostředí je delší než lhůta v nebezpečném prostředí.

Lhůty elektro revizí

Revizní lhůty

Lhůty pravidelných elektro revizí se odvíjí od několika faktorů. Jedním z faktorů je druh prostředí, ve kterém je elektrické zařízení provozováno. V závislosti na prostředí se pak lhůty provádění pravidelných revizí pohybují od 1 roku do 5 let. Přesné stanovení revizních lhůt je obsaženo v normě ČSN 33 0300.

Dalším faktorem pro určení revizní lhůty je umístění elektrického zařízení. Umístění zařízení je rozlišováno podle toho, zda v prostoru tohoto zařízení dochází ke zvýšenému riziku ohrožení osob. Na základě tohoto faktoru se pak revizní lhůty pohybují od 1/2 roku do 5 let. Přesné lhůty stanovuje norma ČSN 33 0300 a ČSN 73 0823.

Například prozatímní zařízení staveniště je nutné revidovat každého 1/2 roku, pojízdné prostředky jednou za 1 rok, prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. kulturní a sportovní zařízení) každé 2 roky.  Zděné obytné a kancelářské prostory jsou podrobovány pravidelné revizi každých 5 let.

Posledním, třetím, faktorem je vliv účinků atmosferické a statické elektřiny na prostředí. Objekty v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru musí být revidovány každé 2 roky, ostatní jednou za 5 let.


elektro-revize-pardubice

Odpovědnost výrobce

Výrobce má povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky, které prošly důkladnou vstupní elektrorevizí. Tato jeho povinnost vyplývá především ze zákona č. 102/2001 Sb., která se zabývá obecnou bezpečností výrobků.

Požadavky na výrobky, které by mohly být nebezpečné svému okolí a které by mohly vážně ohrozit zdraví osob, zpřísňuje navíc zákon č. 22/1997 Sb.

Vysoké nároky jsou kladeny také na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Touto problematikou se zabývá vyhláška č. 48/1982 Sb. Tato vyhláška stanovuje, že stroje a technická zařízení (včetně elektrických instalací) mohou být uvedeny do provozu teprve po vykonání potřebných kontrol, zkoušek a elektro revizí!

Výrobce je zodpovědný za to, že jeho výrobky nezpůsobí újmu na zdraví, nepoškodí životní prostředí ani nijak jinak neohrozí zájmy společnosti.

elektro-revize-chrudim

Pracovněprávní odpovědnost

Pravidelné elektro revize nařizuje zaměstnavatelům i zaměstnancům zákoník práce a to z hlediska bezpečnosti zařízení a jeho udržování.

Zákoník práce pak doplňuje několik právních nařízení, norem a předpisů. Jsou jimi hlavně nařízení vlády č. 378/2001 Sb a další vládní nařízení č. 101/2005 Sb., které se zabývají podrobnými požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů určuje nařízení č. 11/2002 Sb. Další normy a vyhlášky pak stanovují bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

elektro-revize-csn

Občanská odpovědnost

Ani soukromá sféra nesmí zapomínat, že i jí se týká povinnost vykonávání elektro revizí. Jedná se hlavně o bydlení a provozování elektrických zařízení soukromými osobami.

Soukromých osob se dotýká hlavně občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.). Podle tohoto zákoníku každý odpovídá za škodu, která může být způsobena na jeho pozemku, jeho zařízením a podobně.

Soukromé osoby by tak ve vlastním zájmu měly investovat do řádného osvědčení svých zařízení elektro revizí. Mohou tak jednoduše předejít případným vleklým nepříjemnostem.